Επιχειρησιακά Προγράμματα

H επιχείρηση INOMAK ΑΒΕΕ, που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής, εντάχθηκε στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», προϋπολογισμού 150 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 369.900,00€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 198.450,00€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο, που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της
  • Αύξηση της κερδοφορίας της
  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας
  • Επέκταση της αγοράς με την προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
  • Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντων & υπηρεσιών
  • Αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  • Δημιουργία/διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, καθώς και στην τοπική κοινωνία.