Πιστοποιήσεις

Συστήματα Ποιότητας

Η έννοια της Ποιότητας είναι κεντρική στο σύστημα αξιών της ΙΝΟΜΑΚ Refrigerators. Για αυτό, η δέσμευσή μας σε αυτή είναι υψηλή! Η προσέγγισή μας γίνεται από μία συστημική οπτική γωνία εστιάζοντας, εκτός από την ποιότητα των προϊόντων και των διεργασιών της εταιρείας, στην ποιότητα του Περιβάλλοντος και στο αποτύπωμα των εργασιών μας σε αυτό.

Πιστοί σε όλα τα παραπάνω, έχουμε εγκαταστήσει και συντηρούμε ένα ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, υπό την ομπρέλα του οποίου συμπεριλαμβάνονται τα EN ISO 9001:2015 & EN ISO 14001:2015.

Πολιτική Ποιότητας – Περιβάλλοντος


Η Διοίκηση της ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. αναγνωρίζει ότι η Διαχείριση Ποιότητας & Περιβάλλοντος είναι πρωταρχικός παράγων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και της κοινωνίας και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς, στοιχείων που αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά για τη διατήρηση και διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, εφαρμόζεται ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, συμμορφούμενο με τα διεθνή πρότυπα Ποιότητας ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015. Βασικό μέλημα και δέσμευση της διοίκησης της ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. είναι η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη – ελαχιστοποίηση πιθανών προβλημάτων στην ποιότητα των προϊόντων, την αποφυγή υποβάθμισης – ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρεία ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας ικανοποιούν τους πελάτες, καθώς και ότι παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή/και τις προδιαγραφές του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. Προς τούτο, η εταιρεία παρέχει επαρκείς πόρους σε τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό. Η ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. καθιερώνει στόχους διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα, γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις. Ειδικότερα, στη Διαχείριση Ποιότητας & Περιβάλλοντος, φροντίζουμε αφενός για την ικανοποίηση των πελατών μας και αφετέρου για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον, μέσω:

  • Του σεβασμού, της εφαρμογής και της συμμόρφωσης με κάθε σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία μας.
  • Της ενσωμάτωσης της Ποιότητας στον Σχεδιασμό και στην Παραγωγή των προϊόντων.
  • Της χρήσης σύγχρονου εξοπλισμού και μέσων φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, όπου είναι εφικτό.
  • Της ορθολογικής διαχείρισης, μέσω προγραμμάτων δράσης, των στερεών και υγρών αποβλήτων, του ελέγχου και της μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων και ενεργειακών πόρων.
  • Της συνεχούς επιμόρφωσης και υποστήριξης του προσωπικού για τη διαρκή βελτίωση.

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, καθώς και η συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα Νομοθεσία και Κανονισμούς αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης και βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.


Systems Policy

Πιστοποίηση Ενεργειακής Κλάσης Ηλεκτρικών Συσκευών

Από την 1η Ιουλίου 2016, για όλα τα Επαγγελματικά Ψυγεία (πλην αυτών με βιτρίνα ή γυάλινες πόρτες), αποτελεί απαίτηση της νομοθεσίας να πιστοποιούνται για την Ενεργειακή Κλάση τους, καθώς και να φέρουν στη συσκευασία τους την αντίστοιχη σήμανση, ακολουθώντας την πεπατημένη των οικιακών ψυγείων, τα οποία πιστοποιούνται για την ενεργειακή τους κλάση εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας καταφέρει να φτάσουν σε εντυπωσιακά επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΕ 2015/1094 & 2015/1095, όλα τα επαγγελματικά ψυγεία που κατασκευάζονται και διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να είναι πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση από εξειδικευμένα εργαστήρια και να συνοδεύονται από τη σχετική σήμανση.

Όλες οι συσκευές της ΙΝΟΜΑΚ Refrigerators που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας από εξειδικευμένα εργαστήρια, ενώ παράλληλα η εταιρεία βρίσκεται σε μία συνεχόμενη διαδικασία βελτίωσής τους, έχοντας κάνει, μάλιστα, σημαντικές τεχνολογικές επενδύσεις στον τομέα αυτόν, κατά την τριετία 2015-2018.

Ανακύκλωση Συσκευών

Η ανακύκλωση είναι μία διαδικασία η οποία προστατεύει το περιβάλλον σε δυο άξονες, αυτούς της μόλυνσης και της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων. Επιλέγοντας να ανακυκλώνουμε τα απόβλητα που παράγουμε, επιτυγχάνουμε τα εξής:

  • Μειώνεται η παραγωγή σκουπιδιών.
  • Προστατεύεται το περιβάλλον από επικίνδυνα υλικά.
  • Οι ανακυκλωμένες πρώτες ύλες επαναχρησιμοποιούνται, μειώνοντας τις ανάγκες για εξόρυξη νέων από τη γη.
  • Μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας για την εξόρυξη και επεξεργασία των παραπάνω πόρων, γεγονός που επιδρά θετικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τέλος – ίσως το σημαντικότερο όλων – η ανακύκλωση αποτελεί μία επιλογή η οποία επηρεάζει την κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές.

Η ΙΝΟΜΑΚ Refrigerators ως παραγωγός συσκευών συμμετέχει στο σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών μέσω του φορέα www.electrocycle.gr, ως οφείλει τόσο στην κοινωνία όσο και στις επόμενες γενιές.

Systems Policy Image