ΓΕΝΙΚΟΙ  & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

‘’www.inomak.com’’

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ανήκει στην εμπορική και βιομηχανική εταιρεία υπό την επωνυμία ΙΝΟΜΑΚ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΟΜΑΚ ΑΒΕΕ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», με ΑΦΜ 094277930 και αριθμό ΓΕΜΗ 86044602000, η οποία εδρεύει στον Άγιο Γεώργιο Κορωπίου Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα.

Η ΙΝΟΜΑΚ είναι εμπορική και βιομηχανική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει ψυκτικούς θαλάμους και ανοξείδωτες κατασκευές που πωλεί εν συνεχεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό αποκλειστικά και μόνο σε εμπόρους. Τα όργανα εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο διαδικτυακός τόπος “www.Inomak.com’’ αποτελεί ένα διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας της εταιρείας μας με τους πελάτες της, μέσω του οποίου παρέχονται πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζει και εμπορεύεται, καθώς και με τις εν γένει δραστηριότητες της εταιρείας.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση διαδικτυακού τόπου “www.inomak.com’’ από τους επισκέπτες/χρήστες προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των κάτωθι όρων χρήσης.

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες δεν αποδέχονται τους όρους χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, υποχρεούνται να διακόψουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και να απέχουν από οιαδήποτε χρήση της.

Χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας και των παρεχόμενων από αυτή δυνατοτήτων και υπηρεσιών έχουν δικαίωμα να κάνουν μόνο όσοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Αν, παρά ταύτα, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, ο φορέας μας ουδεμία ευθύνη φέρει.

Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου του φορέα μας αναγνωρίζουν ότι έχουν μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους όρους χρήσης του, δεσμεύονται δε από αυτούς.

Οι εν λόγω Όροι Χρήσης εφαρμόζονται στο σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν.

Ο φορέας δικαιούται να τροποποιεί τους όρους χρήσης του “www.inomak.com” οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτόν τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/επισκέπτες που χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχτεί και τις τροποποιήσεις των όρων χρήσης του. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Άδεια χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου ‘’www.inomak.com’’ αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών για τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ένδειξης προέλευσής τους από τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, της αναφοράς των ονομάτων των δημιουργών τους (εφόσον αυτά αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο) και εφόσον από τη συγκεκριμένη χρήση δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οιαδήποτε άλλη χρήση που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες όρους και τον νόμο.

 

Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και όχι του φορέα μας.

Η αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην προσκρούει στον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν, επίσης, να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τις αναρτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι επισκέπτες/χρήστες υπόκεινται περαιτέρω, εκτός των άλλων, και στη νομοθεσία που αφορά στη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες Χώρες και, συνεπώς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου του φορέα μας για να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, για να μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό) ή που παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της εταιρείας μας οφείλουν, άλλωστε, να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της εταιρείας μας ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο αναγομένη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία μας εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό (για αποζημίωση κλπ) σε τρίτο εξ αιτίας ή εξ αφορμής της παράβασης των υποχρεώσεων των επισκεπτών/χρηστών που προβλέπονται στους παρόντες όρους, οι τελευταίοι οφείλουν να την αποζημιώσουν πλήρως για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία.

Οι επισκέπτες/χρήστες απαγορεύεται, εξάλλου, να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας.

Η μη ενάσκηση από την εταιρεία μας των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτά.

 

Περιορισμοί Ευθύνης

Η εταιρεία μας, χωρίς να εγγυάται και, συνεπώς, χωρίς ευθύνη της, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Σε καμία περίπτωση, όμως, η εταιρεία δεν ευθύνεται, ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενό αυτών.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται ακόμη για λάθη, παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες ή υπηρεσίες, που παρέχονται από τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, καθώς και για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών και υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί για οποιοδήποτε λόγο στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας δεν φέρει, επίσης, καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος.

Κανένα τμήμα του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου “www.inomak.com’’ δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, ευθέως ή εμμέσως, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή σε οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

Η χρήση των πληροφοριών και δεδομένων που περιέχονται στην ιστοσελίδα τίθεται στη διάθεση των χρηστών, οι οποίοι έχουν τη διακριτική ευχέρεια να τις αξιολογήσουν και αξιοποιήσουν ελεύθερα με βάση τη δική τους προσωπική βούληση χωρίς καμία ευθύνη του φορέα μας.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η εταιρεία μας έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, λαμβάνει δε κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή προσβολής πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Οι επισκέπτες/χρήστες του “www.inomak.com’’ υποχρεούνται, όπως ήδη προαναφέρθηκε, να απέχουν από προσβολές πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της εταιρείας μας και τρίτων.

Προς τούτο απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας, η, ολική ή μερική, δημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση, φόρτωση (download) ή αποθήκευση (save) των ανωτέρω στοιχείων «ως έχουν», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων, αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση των επισκεπτών/χρηστών και με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ρητή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δεν θα γίνει χρήση αυτών για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο ανήκουν στον φορέα μας ή στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον διαδικτυακό τόπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση και διανομή κατατεθειμένων σημάτων, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων και εταιρειών που αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που προβάλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν τεθεί καλόπιστα για λόγους ενημέρωσης και πληροφόρησης των χρηστών προς εξυπηρέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή της προβολής της. Σε περίπτωση διαφωνίας προβολής των ως άνω έργων από τους δημιουργούς τους, η εταιρεία έχει υποχρέωση άμεσης διαγραφής των σχετικών αναρτήσεων από τον διαδικτυακό του τόπο.

 

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων, στους οποίους παραπέμπει ο διαδικτυακός της τόπος, δεδομένου ότι η παραπομπή γίνεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και χωρίς καμία ευθύνη (αστική ή ποινική) της εταιρείας για την ασφαλή πρόσβαση σε αυτούς. Επίσης, η εταιρεία μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους παραπέμπει, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

 

Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας έχουν υποχρέωση να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (π.χ. υπολογιστή, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό κ.λπ.), καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία είναι αναγκαία, ώστε να αποκτούν πρόσβαση σε αυτόν και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι επισκέπτες/χρήστες είναι, επίσης, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του συστήματός τους από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, συνεπώς, παρότι η εταιρεία μας χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό κατά των ιών και του κακόβουλου λογισμικού, δεν δύναται να εγγυηθεί στους επισκέπτες/χρήστες ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου θα λειτουργούν αδιάλειπτα και θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα, ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

Επομένως, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download), αποθήκευση (save) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή κακόβουλο λογισμικό ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να μην εγκαταστήσουν ή προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα, σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο του φορέα μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας διέπουν οι παρόντες όροι χρήσης, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), η νομοθεσία που διέπει τη χρήση του διαδικτύου, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και η προστασία του καταναλωτή, καθώς και οι Πράξεις/Διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμοί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) και κάθε Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση IP κ.ά.), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τη συμμόρφωση του φορέα μας σε σχετικές νομικές υπαγορεύσεις για τη γνωστοποίησή τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές (Δικαστικές, Διοικητικές κλπ).

Η εταιρεία μας θα διατηρεί σε Αρχείο και θα επεξεργάζεται τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, αλλά και για λόγους βελτίωσης τόσο του διαδικτυακού της τόπου όσο και των επιδιωκόμενων σκοπών, των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απορρήτου των δεδομένων αυτών.

Οι επισκέπτες/χρήστες δίδουν τη συγκατάθεσή τους να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα τους από την εταιρεία μας και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

Σε κάθε περίπτωση, οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου του φορέα μας έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διατύπωσης αντιρρήσεων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, κατά τα ανωτέρω (άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997). Το σχετικό δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν δια σχετικής έγγραφης αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα μας marketing@inomak.com ή στην ταχυδρομική του διεύθυνση: ΙΝΟΜΑΚ ΑΒΕΕ – Λεωφόρος Δημοσθένους, Θέση Άγιος Γεώργιος, ΤΘ 169, ΤΚ 194 00, Κορωπί, Αττική, Ελλάδα.

Πολιτική “Cookies”

Για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και αποτελεσματικότερου περιβάλλοντος, ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας μας χρησιμοποιεί Cookies (δηλ. μικρά αρχεία, που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή/συσκευή του επισκέπτη/χρήστη), για λόγους που αφορούν είτε τη στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου (π.χ. αριθμός επισκεπτών, συχνότητα επισκέψεων, προτιμήσεις κ.λπ.) είτε προς εξυπηρέτηση των επιδιωκόμενων εμπορικών σκοπών της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης των “Cookies” από τον επισκέπτη/χρήστη δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

 

Αποστολή Ενημερωτικών Σημειωμάτων (Newsletters)

Η εταιρεία μας, υπό την ιδιότητα του “Υπευθύνου Επεξεργασίας“, δηλώνει ότι συλλέγει απευθείας από όσους επιθυμούν να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας της στην υπηρεσία newsletter τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που είναι αναγκαία για την επιβεβαίωση της συγκατάθεσής τους για την αποστολή σ’ αυτούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερωτικού υλικού επί των προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται.

H διαδικασία εγγραφής στην ως άνω υπηρεσία γίνεται μέσω ειδικού μηχανισμού επιβεβαιωμένης συγκατάθεσης (“double opt in’’), λαμβάνονται δε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των στοιχείων εγγραφής των χρηστών, τα οποία δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, καταγράφονται όμως προς επιβεβαίωση της σχετικής συγκατάθεσής τους.

Ο χρήστης της υπηρεσίας newsletter γνωρίζει ότι έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, καθώς και να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν.

Η εγγραφή και απεγγραφή γίνεται μέσω της επιλογής του σχετικού εικονιδίου στο τμήμα της ιστοσελίδας που αφορά την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. 

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας δεν παρέχει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έλαβε από χρήστες της ιστοσελίδας

Σε καμία περίπτωση, ο φορέας μας δεν θα υποβάλει με πρόθεση τους χρήστες σε διαδικασία μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam).

 

Πρόσβαση σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social networks)

Η ιστοσελίδα της εταιρείας μας παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας και αίτησης. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από τον νόμο δικαιωμάτων των χρηστών που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει αυτοί να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με αυτά του φορέα μας, μη ευθυνόμενου για την επεξεργασία από τα ως άνω δίκτυα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών για τη δυνατότητα σύνδεσης με την ιστοσελίδα.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Την παρούσα σύμβαση χρήσης διέπει το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για να δικάσουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει στο μέλλον μεταξύ του φορέα μας και του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Αν κάποιος από τους παρόντες όρους είναι άκυρος ή ακυρωθεί, παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς να θίγεται, σε καμία περίπτωση, η ισχύς των υπόλοιπων Όρων Χρήσης.