Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

1. Εισαγωγή

Με τον παρόντα Κώδικα καθορίζεται το γενικό πλαίσιο αποδεκτής για την επιχείρηση επαγγελματικής συμπεριφοράς. Σκοπός του είναι να εξηγήσει τις αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας, με τις οποίες η ΙΝΟΜΑΚ θέλει να λειτουργεί και να αποτελέσει τον οδηγό της καθημερινής επαγγελματικής συμπεριφοράς όλου του προσωπικού της.

Ο Κώδικας συμπληρώνεται από Κανονισμούς και Πολιτικές της εταιρείας.

Τα μέλη της Διοίκησης της εταιρείας, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της οφείλουν να κατανοούν και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα, προασπίζοντας τις αξίες της Εταιρίας και υιοθετώντας επαγγελματικές συμπεριφορές.

 

2. Εργασιακές Σχέσεις

Οι σχέσεις ανάμεσα στην εταιρεία και τους εργαζόμενους στηρίζονται στην κοινή αντίληψη για άρρηκτη σύνδεση μεταξύ των μερών με εκατέρωθεν ευθύνη την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας βασισμένο στην ειλικρίνεια, τον σεβασμό και την ανοιχτή επικοινωνία.

Οι εργαζόμενοι της ΙΝΟΜΑΚ οφείλουν να αποφεύγουν δραστηριότητες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα, την ομαλή λειτουργία και πρόοδο της εταιρείας, την εκθέτουν στον ανταγωνισμό ή πλήττουν τη δημόσια εικόνα της.

Εντός της εταιρείας απαγορεύεται η παιδική εργασία, η εργασία υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών και η χρήση ή διακίνησή τους στον εργασιακό χώρο, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας.

Η προστασία των εταιρικών πληροφοριών (τεχνογνωσία, επιχειρηματικά πλάνα, πρακτικές          παραγωγής, εμπορικές πολιτικές, χρηματοοικονομικά στοιχεία) αποτελεί υποχρέωση κάθε εργαζομένου. Η μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας επιτρέπεται μόνο για την ομαλή διεξαγωγή της συγκεκριμένης εργασίας που ζητήθηκε από την ίδια την εταιρεία.

Υποχρέωση κάθε εργαζομένου αποτελεί ο σεβασμός και προστασία κάθε περιουσιακού στοιχείου και πόρου της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους συναδέλφους και συνεργάτες οι εργαζόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν ευγένεια, να είναι ενδεδυμένοι ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας τους, να εφαρμόζουν κοινούς κανόνες προσωπικής φροντίδας και υγιεινής.

Ο εργαζόμενος έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, από τον Κανονισμό εργασίας και της ατομικής σύμβασης εργασίας του με την εταιρεία, από αποφάσεις που πήρε νομίμως μονομερώς η εταιρεία στο πλαίσιο του διευθυντικού της δικαιώματος και γνωστοποίησε στους εργαζομένους. Έχει επίσης δικαίωμα:

  • Ακρόασης από τον άμεσο προϊστάμενο του ή από την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Υποβολής γραπτών παραπόνων ή αναφορών στα οποία η εταιρεία υποχρεούται να του παρέχει απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

Ο εργαζόμενος που θα υποβάλει αίτημα, παράπονο ή αναφορά για οποιοδήποτε ζήτημα δεν πρόκειται να υποστεί αρνητικές συνέπειες εξ αιτίας αυτής της ενέργειας, παρά μόνο αν οι αναφερόμενες αιτιάσεις είναι σκόπιμα ψευδείς.

 

3. Πολιτική Μη διακρίσεων

Η εταιρεία συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί ισότητας για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της. Πέρα από τη νομοθεσία και έχοντας σαν αξία την ίση μεταχείριση και σεβασμό προς όλους στην ΙΝΟΜΑΚ απαγορεύεται κάθε μορφή διάκρισης στην εργασία (μισθολογική ή ιεραρχική), στην εκπαίδευση και στους εν γένει όρους απασχόλησης λόγω φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, υγείας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικών προτιμήσεων ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Στην ΙΝΟΜΑΚ δεν είναι αποδεκτό οτιδήποτε συνιστά άσκηση κάθε είδους φυλετικής και σεξουαλικής παρενόχλησης, σωματικής ή ψυχολογικής.

 

4. Υγιεινή και ασφάλεια

Η ΙΝΟΜΑΚ θεωρεί τη διαφύλαξη της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων της απαραβίαστη αρχή που διέπει τις δραστηριότητές της. Σε αυτή τη βάση, επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της. Η διατήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας θεωρούνται παράλληλη ευθύνη όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα του εποπτεύοντος προσωπικού.

Υποχρέωση της εταιρείας είναι να τηρεί όλες τις σχετικές με την υγιεινή και ασφάλεια διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκπαιδεύει επαρκώς το προσωπικό, ώστε να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο.

Υποχρέωση των εργαζομένων είναι να εφαρμόζουν πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θεσπίζει η νομοθεσία και η εταιρεία και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθήκων της εργασίας.

 

5. Ευρύτερη κοινωνία και περιβάλλον

Η ΙΝΟΜΑΚ σεβόμενη τους εργαζομένους και τους κατοίκους της περιοχής λαμβάνει μέτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την προστασία του οικοσυστήματος. Λειτουργεί δε βάσει εγκεκριμένης ειδικής άδειας λειτουργίας, η οποία έχει εκδοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της περιφέρειας Αττικής, τηρώντας όλες τις γενικές και ειδικές δεσμεύσεις και κανόνες μεταξύ των οποίων:

  • της ανώτατης στάθμης θορύβου
  • μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος για τα αέρια, στερεά και υγρά απόβλητα της δραστηριότητας της

Η εταιρεία υποστηρίζει την ανάπτυξη τεχνολογιών που συντελούν στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης των προϊόντων της στο περιβάλλον, ενεργεί σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και συνεισφέρει θετικά στην εξέλιξη του κλάδου της. Υποστηρίζει δε κοινωφελείς σκοπούς με στόχο το θετικό αποτύπωμα της στην ευρύτερη κοινωνία.

 

6. Πολιτική Ποιότητας

Ποιότητα για την ΙΝΟΜΑΚ σημαίνει σεβασμός στους πελάτες και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των προϊόντων της, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των τελικών πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ΙΝΟΜΑΚ δεσμεύεται για:

  • Την παραγωγή και διάθεση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων
  • Τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η επίτευξη των παραπάνω επιτυγχάνεται μέσω:

α) Της τήρησης του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

β) Της θέσπισης μετρήσιμων στόχων ποιότητας που ανασκοπούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώνεται η διαρκής βελτίωσης του συστήματος ποιότητας

γ) Της διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, εκπαίδευση, οργανωτική δομή) καθώς και της εξασφάλισης κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος για την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας

 

7. Σχέσεις με προμηθευτές

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των προμηθευτών και των εργαζόμενων της εταιρείας θα πρέπει να διέπονται από ειλικρίνεια, εχεμύθεια, σεβασμό και ακεραιότητα.

Τα κριτήρια οποιασδήποτε συναλλαγής διατρέχονται από την παραπάνω παραδοχή και τηρείται απαρέγκλιτη απαγόρευση για κάθε είδους παροχή ή λήψη δωροδοκίας ή παρόμοιων πληρωμών και προσωπικών παραχωρήσεων. Οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση δεν είναι αποδεκτό να επηρεάζεται από τέτοιου είδους συναλλαγές (δώρα, ατομικές απολαβές κλπ.) και θα πρέπει να αποβλέπει αποκλειστικά στην προώθηση της αποστολής της εταιρείας. Στόχος κατά την διεξαγωγή των συναλλαγών είναι η διασφάλιση αξιόπιστων πηγών προμήθειων, ισότιμες ευκαιρίες στους προμηθευτές και επιλογή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

 

8. Σχέσεις με πελάτες

Η ΙΝΟΜΑΚ προσπαθεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει αμοιβαία επωφελείς μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες της. Συντελεί στην επίτευξη των στόχων των πελατών της, παρέχοντάς τους το σωστό επίπεδο υποστήριξης με την αμεσότερη δυνατή απόκριση. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις παρατηρήσεις και τα παράπονα για τα προϊόντα της πρόθυμα, με δικαιοσύνη και ταχύτητα ώστε να μαθαίνει από τυχόν λάθη της, ενώ υλοποιεί και μέτρηση ικανοποίησης πελατών.

 

9. Επιχειρηματικές και εταιρικές επικοινωνίες

Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της φήμης της καθώς και το γεγονός ότι όλες οι επικοινωνίες ενδέχεται να επηρεάζουν την εικόνα τόσο της εταιρείας όσο και των εμπλεκόμενων μερών. Το παραπάνω αφορά και τις τακτικές επιχειρηματικές επικοινωνίες (από κάθε εργαζόμενο) και τις εταιρικές επικοινωνίες.

Στις επικοινωνίες στο όνομα της εταιρείας οι εργαζόμενοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι:

  • ενεργούν τηρώντας τις βασικές αξίες, τις αρχές επιχειρηματικής συμπεριφοράς, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας, της αποστολής της ΙΝΟΜΑΚ, του οράματος, και της στρατηγικής της
  • το μήνυμά τους είναι αληθές, ακριβές, ανταποκρίνεται στις ανάγκες και δεν παραπλανά, ενώ στοχεύει στην αποτροπή μετάδοσης πληροφοριών που είναι λανθασμένες ή ανεπιβεβαίωτες
  • εκφράζονται με έναν επαγγελματικό και υπεύθυνο τρόπο, και δεν χρησιμοποιούν λεκτικές ή γραπτές διατυπώσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν ως προσβλητικές, απρεπείς, ότι πραγματοποιούν διακρίσεις, ή που διαφορετικά δεν θα ήταν αποδεκτές ή κατάλληλες για το περιβάλλον εργασίας της εταιρείας.

 

10. Ασφάλεια και ιδιωτικότητα πληροφοριών

Η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών, σε οποιαδήποτε μορφή, είναι βασικές για τη συνεχιζόμενη λειτουργία της εταιρείας.

Κατά την επεξεργασία, συλλογή ή χρήση των προσωπικών δεδομένων, σεβόμαστε το δικαίωμα ενός ατόμου στην ιδιωτικότητα και ακολουθούμε την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων της ΙΝΟΜΑΚ σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

11. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και διεθνείς κυρώσεις

Η ΙΝΟΜΑΚ δεν συναλλάσσεται με συμβαλλόμενους που εμπλέκονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με ανήθικη και/ή παράνομη συμπεριφορά, όπως νομιμοποίηση χρημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή παραβιάσεις κανονισμών για τις εξαγωγές, και/ή οι οποίοι αποτελούν τιμωρημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

12.  Εφαρμογή των Αρχών του Κώδικα

Ο Κώδικας ισχύει για όλους όσοι εργάζονται για την εταιρεία ανεξάρτητα από τη θέση, τον ρόλο ή τον βαθμό ιεραρχίας.

Αναμένεται δε από τα στελέχη να θέτουν το παράδειγμα και να δημιουργούν μία κουλτούρα που διευκολύνει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Αυτοί αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες και είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους γνωρίζουν, κατανοούν και τηρούν το πνεύμα και το γράμμα του Κώδικα Δεοντολογίας.

Η εταιρεία οφείλει να εκπαιδεύει όλα τα στελέχη της για την πίστη τήρηση της ανωτέρω πολιτικής και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται θεματοφύλακας της εφαρμογής της.

Η μη συμμόρφωση με τον υφιστάμενο Κώδικα Δεοντολογίας αντιμετωπίζεται πολύ σοβαρά και τυχόν αναφορές κακόβουλων ενεργειών θα διερευνώνται και αντιμετωπίζονται. Τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ενέργειες.